Üldinfo

Kasutustingimused ürituse korraldajale

15.10.2019

 1. Lepingu pooled ja ese.

  1. Fienta Ticketing OÜ (Fienta), registrikood 12658162, aadress Hobujaama 4, Tallinn 10151, e-post [email protected] osutab fienta.com keskkonna kasutajaks registreerunud juriidilisele isikule (Korraldaja) piletite vahenduse teenust, milleks on elektrooniliste piletite veebipõhine vahendamine tarbijale (edaspidi Ostja).

  2. Fienta osutab Korraldajale veebipõhist teenust, mille abil on Korraldajal võimalik müüa lõpptarbijatele pileteid (edaspidi teenus). Fienta osutab Korraldajale teenust Fienta veebipõhise infosüsteemi (edaspidi piletipood) vahendusel internetis aadressil fienta.com.

  3. Teenuse kirjeldus. Teenus sisaldab Fienta poolt piletipoe arendamist, ajakohastamist, hooldust, majutust, e-piletite müügi vahendamist, e-piletite tarnet e-posti teel elektroonsel kujul, maksevõimalusi, aruandlust ja kasutajatuge Korraldajale.

  4. Piletite kontrolli teenus. Teenus ei sisalda Fienta poolset piletite kontrolli teenust Korraldaja üritustel. Piletite kontrolli oma ürituse territooriumil korraldab Korraldaja iseseisvalt ning Korraldaja hangib selleks vajaliku internetiühenduse ning riistvaralahenduse.

 2. Fientale teenustasu maksmise kord.

  1. Korraldaja poolt Fientale makstav tasu teenuse eest arvestatakse müüdud piletite tulult vastavalt avalikule hinnakirjale aadressil fienta.com/et/hinnad.

  2. Kogu piletite müügikäive laekub esmalt makseteenuse osutaja (lepingu sõlmimise hetkel AS Maksekeskus, kuid Fientale jääb õigus muuta makseteenuse osutajat Korraldajat teavitamata) kontole. Makseteenuse osutaja kannab piletite müügikäibe Fientale, pidades kinni makseteenuse osutaja teenustasu. Fienta kannab Korraldajale piletite müügikäibe edasi iga kuu alguses, hiljemalt kuu viiendaks tööpäevaks, eelmise kuu eest, kui Korraldaja ega Fienta ei lepi kokku teisiti. Korraldajale piletimüügikäivet edasi kandes peab Fienta kinni oma teenustasu. Teenustasu kinni pidamise kohta esitab Fienta Korraldajale sellekohase arve.

  3. Korraldaja lubab kasutada Fienta märgistuse kujutamise või kajastamise kõigil üritusega seotud trükistel või muul kujul reklaamidel, mis on seotud piletite müügiinfoga.

  4. Fienta märgistuse ja kirjelduse kasutamise info ja selgitused on kättesaadavad Fienta veebileheküljelt.

 3. Korraldaja kohustused

  1. Korraldaja kinnitab lepingut sõlmides, et esitab Fientale tõese info Korraldaja andmete kohta, annab klientidele Fienta keskkonnas pileteid müües kogu vajaliku tõese teabe ürituse ja piletite kohta, aktsepteerib Fienta keskkonnas müüdud pileteid, maksab Fientale osutatava teenuse eest tasu ning hoidub kahjustamast Fienta mis tahes õigusi ja huve, sh õigusi intellektuaalomandile.

  2. Korraldaja kohustub Fienta keskkonna kasutajaks registreerudes esitama Fientale tõese info enda isiku- ja kontaktandmete kohta. Korraldaja avaldab muuhulgas järgmised andmed: Äriühingu ärinimi, registrikood, postiaadress, käibemaksukohuslase number, pangakonto number, Fienta poolt piletite müügi tulu edastamiseks.

  3. Korraldaja kohustub Fienta keskkonda iseseisvalt üritusi sisestades ja üritusi hallates esitama klientidele kogu vajaliku tõele vastava müügiinformatsiooni, sh info pileti hinna, ürituse toimumise aja ja koha ning ürituse kirjelduse kohta ja ka isikuandmete töötlemisega seonduva informatsiooni. Korraldaja peab arvestama isikuandmete kaitse reeglitega, kuivõrd on piletite müügi puhul isikuandmete vastutavaks töötlejaks ning vastutab nõutavate andmete eesmärgipärasuse eest ning õigusliku aluse olemasolu eest. Korraldaja on vastutav isikuandmete töötlemise õiguspärasuse eest.

  4. Teenuse kasutamisega seotud isikuandmete osas annab Korraldaja Fientale loa töödelda kõiki Korraldaja poolt nõutud või vahendusteenuse osutamiseks vajalikke andmeid käesolevates tingimustes kirjeldatud ulatuses ja eesmärkidel.

  5. Korraldaja kohustub aktsepteerima Fienta keskkonna kaudu tarbijatele Korraldaja üritustele müüdud pileteid.

  6. Korraldaja nõustub, et Fientale makstava tasu arvestab Fienta enne müügitulu Korraldajale kandmist vastavast summast maha.

  7. Korraldaja kohustub avaldama Ostjatele pileti ostuga seotud müügilepingu omapoolsed tingimused.

  8. Juhul, kui korraldaja näeb ette, et Ostjatel on sõltumata võlaõigusseaduse § 53 lg 4 punktist 72 siiski õigus lepingust taganeda, on Korraldaja siiski kohustatud Fientale vastava pileti vahendamisega seotud tasu tasuma vastavalt käesolevatele kasutustingimustele.

 4. Fienta kohustused.

  1. Fienta võimaldab Korraldajal korraldada piletite müüki Fienta keskkonnas, tagab Korraldajale piletite müüki puudutava info kättesaadavuse Fienta keskkonnas, edastab Korraldajale iga kuu alguses hiljemalt kuu viiendaks tööpäevaks, eelmise kuu eelmise kuu piletite müügikäibeks oleva summa, millelt makseteenuse osutaja ja Fienta on eelnevalt kinni pidanud oma teenustasud. Samuti võimaldab Fienta Korraldajal kasutada Fienta pakutavat tarkvara Fienta keskkonnas ostetud piletite kontrollimiseks ürituse pääslas.

  2. Fienta keskkonnas piletite müügi korraldamisel võimaldab Fienta:

   1. Korraldajal panna müüki soovitud hinnaga ja koguses märgistamata istekohtadega pileteid;

   2. Korraldajal müüa ühele üritusele erinevat liiki pileteid;

   3. Määrata millist infot Korraldaja piletite ostjatelt vajab;

   4. Korraldajal määrata müügiaja algust ja lõppu nii kogu ürituse kui mõne konkreetse piletiliigi kohta;

   5. Korraldajal kajastada ürituse infot erinevates keeltes;

   6. Korraldajal jälgida reaalajas ostetud ja kontrollitud piletite kogust.

   7. Kasutajatugi. Fienta pakub Korraldajale e-posti ja telefoni teel kasutajatuge tööpäevadel kella 10.00st kuni 17.00ni. Kasutajatoe kontakt on [email protected], telefon +372 6700 070. Piletiostjate esmast kasutajatuge pakub Korraldaja ning piletiostjad suunatakse esmalt Korraldaja üldisele infotelefonile ja –kontaktile. Kui Korraldaja ei suuda iseseisvalt piletiostjate küsimustele vastata või probleemi lahendada, suunab ta küsimuse või probleemi edasi Fientale.

  3. Piletite müügiinfo on Korraldajale kättesaadav Fienta keskkonda sisse logimise järel mis tahes ajahetkel, välja arvatud Korraldajale eelnevalt tehtud Fienta keskkonna hooldustööde teostamise ajal või Fientast sõltumatute Fienta keskkonna kasutamise takistuste korral.

  4. Fienta võimaldab Korraldajal kasutada tarkvara, mille abil Korraldaja saab Fienta keskkonnas ostetud piletite kehtivust kontrollida, kehtiva pileti valideerida ja pileti kasutatuks lugeda, seadmega millel on interneti ühendus.

 5. Vastutus.

  1. Fienta vahendab pileteid Korraldaja huvides ega vastuta müügitingimuste eest ega müügilepingu alusel tekkivate nõuete eest. Nõuete eest vastutab Korraldaja.

  2. Fienta vahendab pileteid Korraldaja ülesandel, nimel ja kulul ega oma õigust pileti hinna ja Korraldaja müügitingimuste kehtestamiseks ning muutmiseks, sh ei osta pileteid tagasi ega vaheta ümber, ei korva hävinud, kaotatud, varastatud ega rikutud pileteid või muid üritusega seotud esemeid. Pileti ostmisel sõlmitakse müügileping Korraldaja ja Ostja vahel.

  3. Piletiga seotud õigused ja kohustused kehtestab ning neist teavitab Korraldaja ning Fienta ei vastuta nende õiguste ja kohustuste sisu, muutmise ega täitmise eest. Korraldaja kohustub ostjaid teavitama ka isikuandmetega seonduvast.

  4. Fienta ei ole Korraldaja, artisti vms. ürituse toimumise, selle sisu, teabe, reklaami ja kvaliteedi eest vastutava isiku esindaja. Vastutav isik on Korraldaja.

  5. Juhul kui üritust ei toimu, see lükatakse edasi või muudetakse ürituse toimumise kohta, ei ole Fienta kohustatud pileteid tagasi ostma või hüvitama. Pileti tagasiostu või hüvitamisega tegeleb Korraldaja.

  6. Korraldaja ega Fienta ei vastuta lepingu rikkumise eest ulatuses, mille põhjustas vääramatu jõud, sealhulgas näiteks ulatuslik elektrikatkestus või internetikatkestus. Vääramatu jõu möödumisel peavad Korraldaja ja Fienta jätkama oma kohustuste täitmist niipea, kui pärast vääramatu jõu asjaolude ära langemist võimalik.

  7. Teenuse osutamises võib esineda katkestusi tulenevalt Fienta teenusepakkujatest (nt makseteenuse või serverite hooldus). Sellises olukorras ei loeta Fientat lepingut rikkunuks ning Fienta taastab teenuse osutamise esimesel võimalusel.

 6. Isikuandmed.

  1. Käesolevate tingimuste punktis 3.4 on Korraldaja volitanud Fientat töötlema ostjale käesolevates tingimustes kirjeldatud teenuse osutamiseks vajalike andmete töötlemiseks. Fienta töötleb vastavaid isikuandmeid Korraldaja juhistest lähtuvalt.

  2. Isikuandmete hulka, mille töötlemiseks on Korraldaja Fientat käesolevate tingimuste punktis 3.4 volitanud, kuuluvad muuhulgas ostja: e-posti aadress, telefoninumber, ostetud piletite liigid, hinnad, kogused, ostul kasutatud sooduskood, ostu staatus, ostu sooritamise aeg, ostu sooritamise IP aadress ja küpsiste andmed, ostu sooritamise keel, ostuni jõudmise turunduskanal, kasutatud brauser ja operatsioonisüsteem, maksja nimi, makseviis, maksmiseks sooritatud panga nimi, makse staatus, pileti kasutamise aeg ning kõik täiendavad andmed, mida Korraldaja nõuab oma ostjatelt.

  3. Fienta töötleb isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik teenuse osutamiseks ning vastavuseks seaduses esitatud nõuetega (nt raamatupidamiskohustusest tulenevalt).

  4. Fiental on õigus keelduda isikuandmete töötlemisest olukorras, kus Korraldaja ei suuda Fientale kinnitada, et isikuandmete töötlemine on õiguspärane.

  5. Fienta kinnitab, et Fienta töötajatel ja teenusepakkujatel, kes tegelevad eelnimetatud isikuandmete töötlusega on konfidentsiaalsuskohustus.

  6. Fienta kinnitab, et kasutab andmete kaitseks sobivaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

  7. Fienta kaasab uusi volitatud töötlejaid vaid eelneva Korraldaja kirjaliku nõusolekuga.

  8. Olukorras, kus Korraldaja peab vastama või tegutsema lähtuvalt andmesubjekti esitatud taotlustest, abistab Fienta Korraldajat vastavalt võimalustele.

  9. Fienta aitab vastavalt võimalustele tagada Korraldajal vastavust andmekaitse üldmääruse (EU 2016/679) artiklites 32 kuni 36 sätestatu osas.

  10. Fienta kustutab või tagastab kõik teenuse osutamisega seotud isikuandmed, juhul, kui see ei ole vastuolus seadusest tuleneva andmete säilitamise kohustusega.

  11. Fienta annab vajadusel Korraldajale vajalikud andmed, lisaks käesolevates tingimustes sätestatule, et Korraldaja saaks sooritada andmekaitse üldmääruse (EU 2016/679) artiklis 32 sätestatud auditide ja ülevaatuste läbiviimist.

 7. Cookied.

  1. Korraldaja võib kasutada piletipoes cookiesid, vastava korraldaja vastava ürituse analüüsimiseks. Vastaval juhul peab Korraldaja teavitama Ostjaid vastavate cookiede kasutamisest. Vastavate cookiedega seotud probleemide korral vastutab ostja ees Korraldaja.

  2. Ostjatel on võimalik oma brauserites cookiede kasutamine ära keelata, kuid see võib tingida probleeme piletite ostmisel.

  3. Fienta ei edasta Korraldajale omapoolsete cookiede andmeid.

 8. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine.

  1. Käesoleva tingimuste ning nendest tulenevate või nendega seotud kohustuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

  2. Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Harju maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.