Üldinfo

Kasutustingimused pileti ostjale

25.05.2018

Fienta Ticketing OÜ, (edaspidi nimetatud Fienta), registrikood 12658162, aadress Hobujaama 4, Tallinn 10151, e-post [email protected].

Fienta veebikeskkonna (edaspidi piletipood) külastamisel ja kasutamisel kehtivad piletipoe kasutajale (edaspidi Ostja) alljärgnevad tingimused (edaspidi kasutustingimused):

 1. Teenus ja piletid

  1. Piletipoest on võimalik Ostjatel osta ürituste pileteid, mida on piletipoodi sisestanud ürituste korraldajad (edaspidi nimetatud Korraldaja).

  2. Fienta müüb pileteid Korraldajate ülesandel, nimel ja kulul ning ei oma õigust pileti hinna ja müügitingimuste kehtestamiseks ning muutmiseks, sh. ei osta pileteid tagasi ega vaheta ümber, ei korva hävinud, kaotatud, varastatud ega rikutud pileteid või muid üritusega seotud esemeid. Fienta ei ole ise ühegi ürituse korraldaja.

  3. Piletite ostmiseks peab Ostja valima piletiliigid ja kogused ning sisestama nõutud andmed, mis võivad ürituste lõikes erineda.

  4. Ostja saab ostetud piletid e-posti teel koheselt peale nende eest tasumist internetipangas, krediitkaardimaksena või maksena arve alusel.

  5. Fienta ei kontrolli soodushinnaga pileti ostmisel ostjal hinnasoodustuse saamiseks vajalike tingimuste olemasolu. Soodushinnaga pileti ostmine ei taga üritusele sissepääsu ning soodustingimustel üritusele sissepääsu õiguse laienemist pileti esitajale kontrollitakse ürituse toimumise kohas.

 2. Fienta õigused ja kohustused

  1. Fiental on Ostja poolt väärade andmete esitamise korral õigus blokeerida tema ostuõigus.

  2. Piletipoe kasutamistingimuste rikkumise korral on Fiental õigus ostja poolt piletipoe kasutamine ühepoolselt lõpetada ja/või piletiostutehing katkestada.

  3. Fiental on õigus kasutada isikuandmeid vastavalt privaatsuspoliitikas ettenähtule.

 3. Ostja õigused ja kohustused

  1. Ostjal on õigus kasutajatingimusi järgides osta piletipoe vahendusel ürituste pileteid. Reeglite rikkumisel on Fiental õigus vastavat õigust piirata.

  2. Piletipoe leheküljel mistahes toimingu tegemisega kinnitab Ostja, et:

   1. ta on vähemalt 18-aastane piletipoe kasutamiseks täielikult teo- ja otsusevõimeline füüsiline isik (7 - 18-aastane piiratud teovõimega füüsiline isik kinnitab vastavalt, et tal on piletipoe kasutamiseks seadusliku esindaja nõusolek ja viimaselt pileti ostmiseks saadud vajalikud vahendid) või ta on juriidiline isik, kelle esindajal on kõik õigused selle juriidilise isiku nimel piletipoe kasutamiseks ja sellele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks;

   2. ta täidab nõuetekohaselt kõiki piletipoe kasutustingimusi;

   3. ta on avaldanud vaid õigeid andmeid;

   4. ta tagab oma kasutajatunnuse ja parooli konfidentsiaalsuse.

 4. Intellektuaalomandiõigused

  1. Kogu tekst, graafika, toimetatud sisu, kõik andmed, kogu küljendus, kõik joonised, kujundused, HTML, välimus ja tunnetus, fotod, muusika, helid, kujutised, tarkvara, videod, disain, font ja muu sisu (edaspidi koos: õigustega kaitstud materjal), mida kasutajad platvormi kaudu näevad või loevad (v.a kasutaja loodud sisu, mida Fiental on õigus kasutada), on Fienta või ürituse Korraldaja omand. Õigustega kaitstud materjal on kaitstud kõigis vormides, kõigil andmekandjatel ja kõigis olemasolevates või tulevastes tehnoloogilistes lahendustes. Õigustega kaitstud materjali kaitsevad kohalikud ja rahvusvahelised autoriõiguse ja patendiseadused ning muud varalised õigused ja seadused. Kasutajad ei tohi kopeerida, alla laadida, kasutada, ümber kujundada, ümber seadistada ega taasedastada midagi platvormilt pärinevat ilma selle omaniku sõnaselge eelneva kirjaliku nõusolekuta. Õigustega kaitstud materjali kasutamine (v.a juhul, kui see on kasutustingimustes lubatud) ilma Fienta ja (kui see on asjakohane) kasutaja loodud sisu õiguste omaniku eelneva nõusolekuta on keelatud.

  2. Fienta teenindusmärgid ja kaubamärgid (mh sõna Fienta ja Fienta logod) on Fientale kuuluvad teenindusmärgid. Muud kaubamärgid, teenindusmärgid, logod ja/või kaubanimed, mis avaldatakse platvormi kaudu, kuuluvad nende omanikele. Te ei tohi neid märke, logosid ega kaubanimesid kopeerida ega kasutada ilma omaniku eelneva sõnaselge kirjaliku nõusolekuta.

 5. Isikuandmed

  1. Isikuandmete töötlusega seotud küsimused on reguleeritud Fienta ning Korraldaja privaatsustingimustes ja vastava valdkonna õigusaktides.

 6. Vastutus

  1. Piletiga seotud õigused ja kohustused kehtestab ning neist teavitab Korraldaja. Fienta ei vastuta nende õiguste ja kohustuste sisu, muutmise ega täitmise eest.

  2. Fienta ei ole ürituste Korraldaja, artisti vms. ürituse toimumise, selle sisu, teabe, reklaami ja kvaliteedi eest vastutava isiku esindaja. Vastutav isik on ürituse Korraldaja.

  3. Fienta ei kanna vastutust pileti kättesaamise viibimise eest, mille on põhjustanud piletipoe kasutaja esitatud ebatäpsed andmed, kolmandate isikute tegevus, internetiühenduse katkestused piletipoe ja kliendi vahel ning muud Fientast sõltumatud asjaolud.

  4. Juhul kui üritust ei toimu, see lükatakse edasi või muudetakse ürituse toimumise kohta, ei ole Fienta kohustatud pileteid tagasi ostma või hüvitama. Pileti tagasiostu või hüvitamisega tegeleb Korraldaja.

 7. Lõppsätted

  1. Fiental on õigus piletipoe kasutamise tingimusi muuta avaldades selle uuema redaktsiooni Fienta internetileheküljel.

  2. Piletipoe kasutamisele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

  3. Piletipoe lehekülje kasutamisest tekkinud vaidlused lahendatakse Harju maakohtus käesolevate tingimuste ja Eesti Vabariigi seaduste alusel. Tarbijast ostjal on võimalik pöörduda ka Tarbijavaidluste komisjoni poole.