Karalis un karaliene

Tr 4. decembris 2019 plkst. 18:30 - 21:30

Give & Get healing space · Brīvības iela 39a, Riga, Latvia

(ENG below)

Iedomājies, Tu esi karalis/ene. Tu ienāc savā pilī, visi Tevi apbrīno. Tu runā, pārējie Tevī ļoti uzmanīgi klausās, tā tas ir vienmēr bijis un citādāk nemaz nevar būt. Tavi kalpi ir gatavi izpildīt Tavas vēlēšanās, vēlmītes, pavēles, lūgumus, pieprasījumus. Viņi arī ņem vērā Tavus ieteikumus, sūdzības, čīkstēšanu, jebko ko Tu viņiem teiksi.

No Tavām lūpām varētu atskanēt šādas frāzes: “Atnesiet man ūdeni! Lūdzu, uzdziedi man dziesmu! Es jums dodu 3 minūtes laika, lai jūs man pateiktu 6 komplimentus un iedotu 8 apskāvienus. Izmasējiet man kārtīgi muguru! Dejo man!” Jebko, kas tas būtu, visticamāk tas tiks piepildīts.

Šis vakars būs lomu spēle. Katrai/am būs iespēja iejusties karaļa vai karalienes lomā. Tajā laikā pārējie būs kalpi, un tad notiks lomu maiņa. Kalpi, kas klausās savā vadītājā, un dara visu, kas ir viņu spēkos, lai piepildītu karaļa/ karalienes vēlmes. Tomēr arī, ieklausoties sevī, ja kalps lūgumu nav spējīgs darīt/ nejūtas ērti/ patiešām negrib, tad kalpam nav jākāpj sev pāri. Var vienkārši pateikt, ka to nevēlas, vai šī lūguma vietā piedāvāt izdarīt kaut ko citu.

Vide, kurā spēlēties. Ļauties. Izbaudīt varas un kalpošanas prieku. Patiešām sajust, kas ir tas, ko es šobrīd vēlos, izteikt to, un ļaut, lai tas notiek.

Vakars sāksies ar sākuma apli un nelielu iepazīšanos. Tam sekos nelieli “ierašanās vingrinājumi”, lai palīdzētu dalībniekiem būt klātesošiem un pārslēgtos no ikdienas uz “šeit un tagad”. Darbnīcas galvenā daļa būs karaļa un karalienes lomu spēles pa 2 vai grupās. Piemēram, grupās pa 4. Grupai kopā 20 min, kuru laikā katrs ir karaļa/karalienes lomā 5 minūtes no šī laika, sakot pārējiem 3, ko viņiem darīt, kā viņiem pakalpot, lai karalis/karaliene justos lieliski. Noslēgumā būs noslēguma aplis, lai kopā noslēgtu nodarbību un dalītos pieredzētajā. Kārlis parūpēsies par drošu un siltu vidi, kurā varēsiet baudīt kalpošanas un izkalpināšanas lomas.

Nekas nebūs obligāti jādara. Vienmēr kalpi varēs teikt “nē” vienalga, ko karalis/ene jautās. Kā arī karalis/ene varēs savus kalpus aizsūtīt otrā istabas stūrī un pavadīt laiku ar sevi.

Pāris noteikumi:
* Apģērbs paliek mugurā
* Rūpējies par sevi un citiem
* Spēlējies
* Atslābsti
* Izbaudi

Gaidiet jautru, interaktīvu, sevis un citu pētošu, izaicinošu un siltu vakaru!

Atsauksmes no citiem pasākumiem:

Evita Pluģe "Fantastiska pieredze iepazīt pašam sevi caur otru cilvēku! Izrādās iziet ārpus komforta zonas ir patīkamāk, nekā domāju. Vakars bija jautrs, atbrīvots un interesants."

Anna Kovalyonok "Sirsnīgi, atraisošie, jautrie sajūtu pasākumi, kuri balstīti uz izjūšanu, klātesamību, kontaktu, izziņu, dažiem varbūt būs arī iziešana no komforta zonas. Iesaku visiem kuri vēlas pavadīt piepildīti laiku!"

Kristina Kizlo "Drumā rudens dienā Sajūtu pasākumi dāvāja patiesu izjušanas, jautrības un smaidu burvības devu! Pozitīvi cilvēki, atraisoša gaisotne un ļoti daudz jaunu iespaidu."

Vakaru vadīs:

Kārlis Laizāns - Telpas turētājs, Sajūtu Pasākumi organizators, apskāvienu entuziasts, atklātības cienītājs, ceļotājs. Savienojot savā dzīvē, apmācībās, ceļojumos un citur pieredzēto, viņš rada dažādus pasākumus, kuros cilvēki komunicē patiesāk un dziļāk. Citus Kārļa radītos pasākumu var aplūkot -
https://www.facebook.com/SajutuPasakumi

Biļetes pieejamas –

Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvani Kārlim 2759 7375

(Nauda nav iemesls, lai tu neapmeklētu pasākumu, zvani Kārlim 2759 7375 un piedāvā citu enerģijas apmaiņas veidu)

Tiekamies!
ENG

King and Queen role playing games

Imagine you're a king or a queen. You come into your castle, everybody admires you. You're talking, the others are listening very carefully to you, it's always been this way. Your servants are prepared to meet your wishes, desires, orders, requests, etc. They also take your advice, complaints, boring stories, anything you'll tell them.
You could say the following phrases from your lips: “Give me water!” Please sing me a song. I give you 3 minutes of time to tell me 6 compliments and give me 8 hugs. Massage my back properly! Dance for me! ' You could ask for anything and it would most likely be fulfilled.

This evening will be a role game. Each one will have the opportunity to feel in the role of a king or a queen. At that time, the rest will be servants, and then there will be a change of roles. Servants listening to their leader and doing everything in their power to fulfill the wishes of the King/Queen. However, listening to themselves too, if the servant is unable to do the request/does not feel comfortable/does not really want to, then the servant does not have to step over himself. Servant can simply say they don't want to, or offer to do something else instead of this request.

An environment to play in. To indulge. Enjoy the joy of power and service. Really feel what I want now, express it, and let it happen.

The evening will start with a starting circle and a little getting to know each other. This will be followed by small “arrival exercises” to help participants be present and switch from the daily life to “here and now.” The main part of the workshop will be King and Queen role games in pairs or in groups. For example, in groups of 4. For a group together 20 min, each of which is in the role of King/Queen 5 minutes from this time, telling the other 3 what to do to them, how to serve them so that the King/Queen would feel great. After playing with different people, there will be a closing circle to conclude the evening together and share the experiences. Kārlis will take care of a safe and warm environment in which you can enjoy the roles of serving and giving orders.

You won’t have to do anything. The servants will always be able to say 'no' whatever the King/Queen asks. Also the King/ Queen can just ask everyone to sit in the other corner of the room and just be by him/her self.

A couple of rules:

* Clothes stay on
* Take care of yourself and others
* Play
* Relax
* Enjoy

Expect a fun, interactive, self-examining, challenging and warm evening!

Feedback from other events:

Eva Evaristo Valls Lozano “Space provided for warm connections, close encounters, easy going, and great atmosphere to open up. From games to moments of silence and deep connections. A great time and space to step out of the confort zone and to recognize, reflect and understand who we are in relation to others and ourselves. Sincerely recommend to try it at least once, you will probably crave more.’’

Emīls Alps “A great community with open-minded people that make you feel welcome at every event! I was concerned that I would not feel comfortable or open to anything at first, but the sincere attitude and great experiences have made me an avid fan of this community, the people and the events found here. I would really recommend everyone to take a leap of faith just as I did.”

The event will be lead by Kārlis Laizāns
Space-holder, organizer of feeling events, hugging enthusiast, fan of openness, traveler. By connecting things in his life, training, travel and elsewhere, he creates a variety of events in which people communicate more genuinely and deeply. Other events created by Kārlis can be seen:
https://www.facebook.com/SajutuPasakumi

Tickets available:

For questions, please call Kārlis 2759 7375

(Money is not a reason for you not to attend the event, call Kārlis 2759 7375 and offer another form of energy exchange)

Pirkt biļeti

Organizētājs

Sajūtu Pasākumi

Telefons: 2759 7375

E-pasts: karlis.laizans@gmail.com

Vieta

Give & Get healing space · Brīvības iela 39a, Riga, Latvia

Google Map of Brīvības iela 39a, Riga, Latvia