Toeta Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu tegevust

E 1. veebruar - R 31. detsember 2021

Eesti

Toetame asenduskodus kasvanud noori ja aitame tugevamalt astuda iseseisvasse ellu!

Mida me teeme:

* Koolitused, seminarid noortele: Sageli on noortel, eriti mitmeid hülgamisi kogenud ning palju traumasid üle elanud noortel, madal enesehinnang, nad ei usu endasse. Nad kardavad elu muutusi ning end proovile panna, eriti on hirm ebaõnnestumise ees. Koolituste eesmärk on näidata noortele, et ka läbikukkumisse saab suhtuda kui kogemusse, millest õppida ning tegelikult on just tihtipeale rasked ning keerulised kogemused ja elusituatsioonid need, mis meile kõige rohkem õpetavad. Õpetame noortele kuidas on võimalik iseennast motiveerida ja inspireerida, et hoida positiivset eluhoiakut (ellusuhtumist) ja mitte tunda end ohvrina…
* Koolitused, seminarid töötajaile: Läbi koolituste ja seminaride parendame kasvatusala töötajate omavahelist koostööd, töötingimusi ning kasvatusala töötajate ettevalmistust ja täiendkoolitusi, mille kaudu luuakse paremad eeldused asenduskodus kasvanud noorte paremaks toimetulekuks hilisemas iseseisvas elus.
* Tugiisikuteenus “Noorelt Noorele.” Tugiisikuteenus on mõeldud noortele:
kes lahkub asendushooldusteenuselt või perekonnast eestkostelt järelhooldusteenusele või iseseisvasse ellu (nii asenduskodus/perekodus, hooldusperes/perekonnas hooldamisel kui perekonnas eestkostel elanud noored).
-kes on asendushooldusel olles jäänud lapseootele või emaks saanud
noor võib, kuid ei pea olema samal ajal järelhooldusteenusel.

Liit juhindub oma tegevuses Mittetulundusühingute seadusest, teistest riigi õigusaktidest ja oma põhikirjast, Eesti Kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.

* Asenduskodu – kuigi rahvasuus on kasutusel veel lastekodu nimi, on ametlik termin aastast 2007 asenduskodu.

Vaata meie tegevuste kohta kodulehelt www.eatl.ee või FB: https://www.facebook.com/asenduskodu

Lisainfo ja küsimused: 56 909 770, info@eatl.ee


Kuulume tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirja:
Eesti Asenduskodu Töötajate Liit on kantud vastavalt tulumaksuseaduse § 11 lõikes 1 toodud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja alates 01.07.2013.

See tähendab, et:
Äriühingute puhul, kes meid toetavad:
Tulumaksuga ei maksustata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikule kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi kogusummas, mis ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:
1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast;
2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.
Kalendriaastal tehtud lõikes 2 nimetatud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest samas lõikes nimetatud piirmäärast. (tulumaksuseadus § 49)
Eraisikute puhul:
Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikule maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused (tulumaksuseadus § 27)
Eraisikute puhul on vajalik ära näidata annetaja isikukood, et saaksime maksuametile teada anda tulumaksu soodustuse kasutamisest nende isikute puhul. Annetussumma näidatakse ära eeltäidetud deklaratsioonil maksuametis.

Osta pilet

Meelis Kukk

56909770

meelis@eatl.ee