TIFS - Sügisball

Laupäev, 25. november 2023 kell 13:00 - 16:00

Filmimuuseum • Pirita tee 56, 12011 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Piletimüük internetis on lõppenud.

EST
Tallinna rahvusvahelise filmiklubi (TIFS) järgmiseks seansiks laupäeval, 25. novembril kell 13.00, on Veiko Õunpuu film "Sügisball".

Filmile eelneb ingliskeelne sissejuhatus võrdleva kirjanduse professorilt Eneken Laaneselt. Enekeni uurimishuvid hõlmavad kultuurimälu-uuringuid, võrdlevat kirjandust, tõlkeuuringuid ja postsotsialistlikke mälukultuure Ida-Euroopas ning ta käimasolev projekt kannab nime "Tõlgitud mälu: Ida-Euroopa minevik globaalsel tasandil" (https://translatingmemories.tlu.ee/).

TIFSi kinopiletitega saab seansside järel TASUTA Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossis asuvale näitusele “Minu vaba riik”, mis aitab filmides käsitletut edasi avastada. Näitusest lähemalt: https://www.ajaloomuuseum.ee/.../eksposits.../minu-vaba-riik

TIFSi filmiprogrammi kuraator, auhinnatud filmikriitik ja raamatu “101 Eesti filmi” autor Tristan Priimägi, on kirjutanud seansist nii:

"Sügisball kui ühtaegu uudne ja ootuspärane nägemus Ida-Euroopast. Nagu katsekamber, kuhu on sisestatud idaeuroopalikkuse essents, et seda laboratoorsetes tingimustes uurida. „Sügisball“ on teosena täiesti sõltumatu konkreetsest ajaperioodist (see võiks toimuda ükskõik, millal) ja sellisena kuvabki pigem üldist ideed kui konkreetset lugu, aga koht on selge – „Ida-Euroopa“ kui mõtteline ruum, ilma vajaduseta mainida konkreetset geograafilist asukohta.

Ühest küljest teenindatakse selle filmiga Lääne iha defineerida uus Ida, ja selle defineerimise läbi rõhutada nende kahe lõhet. Soovi läheneda Idale kui Teisele, mida tuleb uurida pigem kui midagi eksootilist, mitte kui midagi oma. Seeläbi muutub kinematograafiline ettekujutus Idast konkreetset nišši täitvaks tooteks, millel on oma asukoht Euroopa filmimaastikul ja selge funktsioon (vt ka Rumeenia, Balkani jms). Teisest küljest omandab Ida Lääne mängu mängides ja nendele ootustele vastates vaikselt ja märkamatult Lääne värvid ja kombed, töötades vaikselt assimileerumise suunas. Lääne ja Ida vaheline vastastikune sõltuvussuhe, mis üritab üheaegselt neid kaht omavahel nii tõmbuma kui tõukuma panna.

„Sügisball“ oli Eesti esimene ja paljuski ka ainuke edukas katse siseneda rahvusvaheliselt sellesse „Idaeuroopalikkuse“ turusegmenti. Selle tulemusena aga sündis eesti filmiajaloo üks paremaid filme."

Piletid 8/6 (Piletiga saab tasuta “Minu vaba riik” näitusele)

TIFSi sügishooaja järgnevad linastused:
16.12 Liidust liitu: varased euroskeptikud Eesti animatsioonis. “Hotell E” rež. Priit Pärn ning “Kapsapea” ja "Kapsapea 2 ehk Tagasi Euroopasse" rež. Riho Unt

ENG
Serving stereotypes: The Eastern European identity in post-Soviet Union
Autumn ball dir. Veiko Õunpuu

Tallinn International Film Society (TIFS) film club will screen the film Autumn Ball by Veiko Õunpuu at the Film Museum on Saturday, November 25 at 1:00 p.m.

The film is preceded by an introduction in English by professor Eneken Laanes, who is the professor of comparative Literature at Tallinn University. Eneken's research interests cut across cultural memory studies, comparative literature, translation studies and post-socialist memory cultures in Eastern Europe, whereas her ongoing project is called Translating Memories: The Eastern European Past in the Global Arena (https://translatingmemories.tlu.ee/).

The TIFS tickets will also provide FREE entry to the Estonian History Museum in Maarjamäe castle to the main exhibition “My free country”, where the audience can further discover the topics covered in the film.

The curator of the TIFS film program, an award-winning film critic and the author of “101 Estonian Films” Tristan Priimägi has written about the movie in the following way:

"Autumn ball is both a new and expected vision of Eastern-Europe. Just like a test chamber, in which the Eastern-European essence has been inserted so that it could be dissected in the laboratory. As a piece, Autumn ball is not associated with any specific time period (it could take place any time) and is more focused on showing an idea rather than specific story, but the physical space is clear- “Eastern-Europe” as a figurative space, without the need to mention specific geographical location.

On one hand, this film serves the West's desire to define the new East, and by defining it, to emphasise the gap between the two. The wish to approach East as The Other, which should be examined as something exotic rather than something of its own. Thus, the cinematic perception of the East becomes a product that fills a specific niche, having its own location in the European film landscape and a clear function (see also Romania, the Balkans, etc.). On the other hand, by playing the Western game and meeting these expectations, the East quietly and imperceptibly acquires the colours and customs of the West, quietly working towards assimilation. A relationship of interdependence between West and East that tries to make the two pull and push at the same time.

Autumn Ball was Estonia's first and, in many ways, the only successful attempt to enter this market segment of "Eastern Europeanism" internationally. As a result, one of the best films in Estonian film history was born."

Tickets 8€/6€ (ticket also provides free entry to the exhibition “My free country”)

Next screenings in the TIFS autumn season:
-16.12 From Union to Union: early eurosceptics in Estonian animation. “Hotel E” dir. Priit Pärn + “Cabbage Head” and “Cabbage Head 2 or back to Europe” dir. Riho Unt
Film club info and newsletter: https://www.ajaloomuuseum.ee/.../filmmuseum/filmclub-tifs

Filmimuuseum • Pirita tee 56, 12011 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Google Map of Pirita tee 56, 12011 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Eesti Ajaloomuuseum

6968611

helene.tedre@ajaloomuuseum.ee