SELGUMISEL / UPON CLARIFICATION

Neljapäev, 4. aprill kell 19:00 - Reede, 5. aprill kell 01:00

SELGUMISEL • Tulika põik 4, Eesti

Piletimüük internetis on lõppenud.

est-eng

Uue Koha Avamise Teade

Sündmuse kuupäev: 04.04.2024
Algusaeg: 19:00

Tere,
Teatame ülimalt ametlikult, range bürokraatilise järjepidevuse ja korrapärasusega uue asukoha avamise sündmusest, mis on korraldatud absoluutselt vastavalt kõikidele reeglitele, määrustele ja eeskirjadele, mis on kehtestatud nii seaduste kui ka organisatsiooni sisekorra poolt.

Asukoht: Tulika põik 4, linn: Tallinn, maakond: Harju maakond, 10613

Õhtut alsutava Kunstiryhmituse performance'i kava ja tegevuste juhised on hoolikalt ja detailselt koostatud range bürokraatliku järelevalve all, kus iga element on läbinud põhjaliku bürokraatliku kontrolli ja heakskiidu. Kõik sündmuse korraldamise etapid on rangelt dokumenteeritud vastavalt bürokraatlikele standarditele ning kõik muudatused või kõrvalekalded on täielikult välistatud.

Kõikide õigustega kaitstud professionaalsete muusikute Lunacy of Flowers ja Viktor Kuu muusikaline etteaste, mis järgneb ametlikult performance'ile, on hoolikalt kavandatud ja kunstiliselt väljendusrikas ning järgib täpselt ametlikku repertuaari, mille on heaks kiitnud ametlik muusikaalane komisjon, et tagada muusika vastavus bürokraatliku sündmuse rangetele standarditele ja nõuetele.

ambient [äm-] ‹-i 21› ‹s›
muusika. elektrooniline, õrnalt lainetav, unelevat laadi popmuusikastiil. Meeleolu loov, taustamuusikaks sobiv ambient. Ambient'i loojaks peetakse Brian Enot.

Ootame kõiki osalema selles absoluutselt bürokraatlikus sündmuses, mis on korraldatud täielikus vastavuses kõrgetele bürokraatlikele standarditele ja regulatsioonidele!

Paljude bürokraatlike soovidega,
Kunstiryhmitus

KAVA
19:00-20:00 Kunstiryhmituse performance (vajalik registreerimine)
20:00-21:00 Lunacy of Flowers ja Viktor Kuu
21:00:42 04.04.2024 tühistatakse eeskirjad (pidu).

Turvalisuse tagamiseks on kohapeal ametlikud julgeolekujõud, kellel on täpne ülevaade kõigist sündmusega seotud protseduuridest ja etappidest. Turvameeskonnad jälgivad igat sammu sündmuse ajal, et tagada osalejate ohutus ja turvalisus vastavalt kõikidele kehtivatele turvaprotokollidele ja ametlikele nõuetele. Sündmus on täielikult dokumenteeritud bürokraatlikus aruandluses, mis sisaldab kõiki üksikasju alates osalejate registreerimisest kuni sündmuse lõpuni. Kõik osalejad peavad allkirjastama vastavad dokumendid, mis kinnitavad nende teadlikkust ja nõusolekut järgida kõiki ametlikke protseduure ning bürokraatlikke eeskirju.

//

Opening of a New Space Notice

Event Date: 04.04.2024
Starting Time: 19:00

Hello,
We hereby inform with utmost officiality, strict bureaucratic consistency and regularity about the opening event of a new location, organized absolutely in accordance with all rules, regulations, and policies established by both the laws and the organization's internal regulations.

Location: Tulika põik 4, city: Tallinn, county: Harju County, 10613

The opening performance's schedule and activity instructions have been carefully and meticulously prepared by Kunstiryhmitus under strict bureaucratic supervision, where each element has undergone thorough bureaucratic scrutiny and approval. All stages of event organization are strictly documented according to bureaucratic standards, and any alterations or deviations are completely ruled out.

The musical performance by the professional musicians Lunacy of Flowers and Viktor Kuu, which follows the official performance, has been carefully planned to be artistically expressive, and follow exactly the official repertoire approved by the official music committee to ensure the music complies with the strict standards and requirements of the bureaucratic event.

ambient [äm-] ‹-i 21› ‹s›
Electronic music, gently undulating, dreamy pop music style. Mood-creating, suitable for background music ambient. Brian Eno is considered the creator of ambient.

We welcome everyone to participate in this absolutely bureaucratic event, organized in full compliance with high bureaucratic standards and regulations!

With many bureaucratic regards,
Kunstiryhmitus

Schedule:
19:00-20:00 Performance by Kunstiryhmitus (registration is necessary)
20:00-21:00 Lunacy of Flowers and Viktor Kuu
21:00:42 04.04.2024 the regulations are canceled (party).

For security purposes, there will be official security forces on-site, who have a precise overview of all procedures and stages related to the event. Security teams will monitor every step during the event to ensure the safety and security of participants according to all applicable security protocols and official requirements. The event is fully documented in bureaucratic reporting, which includes all details from participant registration to the end of the event. All participants must sign relevant documents confirming their awareness and consent to follow all official procedures and bureaucratic rules.

SELGUMISEL • Tulika põik 4, Eesti

Google Map of Tulika põik 4, Eesti

Kunstiryhmitus

kunstiryhmitus@gmail.com