MANTAK CHIA IN ESTONIA

Reede, 10. mai kell 19:00 - Neljapäev, 16. mai kell 17:00

Pühali Hea Elu Keskus • Sõeru talu, 79701 Pihali küla , Kohila vald, Raplamaa, Eesti

Kõik piletid on hetkel välja müüdud.

Dear friends, we are happy to announce that Master Mantak Chia is coming to Estonia for the first time in this spring 2024! The retreat of Mantak Chia will take place on May 10-16, 2024 at the Pühali Wellness Center in Estonia. We will learn special Taoist practices in order to be able to perceive the movement of energy, to be in balance with ourselves and to be full of life energy.

🌿 Master Mantak Chia is the founder of the Universal Healing Tao System, which is taught to tens of thousands of Tao students worldwide. Also he has been the only one named twice as Qigong Master of the Year by the International Congress of Chinese Medicine and Qi Gong in 1990 and 2012 and is also listed as number 18 of the 100 most Spiritually Influential people in The Watkins Review 2012.

🌿 The Universal Healing Tao created by Master Mantak Chia is a self-help system for curing and preventing illness and stress, and for enhancing all aspects of your life. Its key concept is increasing your vital energy, life-force, or Qi, through easily grasped physical and spiritual techniques.
In this retreat we will learn Inner Alchemy basic practices. Inner Alchemy techniques are ancient, time-tested and quite simple. They transform stress into vitality, offer you more energy, better health, controlled emotions, relief of chronic pains and a better life-quality. We see the body and spirit as a whole. Stress or injury to one organ, gland, or system weakens the entire body. The body is also self-regulating and will naturally move toward balance if allowed to. In many cases illness in human body is caused by energy blockages and imbalances. Healing Tao practices can help you to correct imbalances by directing Qi to the restricted areas.

🌿 In Sexual Alchemy and Healing Love practices, we learn how to cultivate, refine, transform, circulate and store sexual energy in the body. Taoists believe the aging process can be slowed down or even reversed with correct sexual energy practice. In the Taoist Sexual Alchemy practice we draw the sexual energy up to revitalize the brain and make it healthier and stronger. Sexual energy transformation is the major key and a powerful tool for revitalization, rejuvenation, healing, longevity and higher spirituality. Thousands of years ago Tao Masters realized that sexual energy and loving energy coming from the heart have a lot of healing power when combined.

🌿 Fusion of the Five Elements is known as the Taoist Jewel – a more advanced Inner Alchemy meditation and energy practice for powerful emotional transformation. These meditation practices are targeted at strengthening the body and the spirit on all levels. This practise shows step-by-step how to remove negative emotions from the organs in which they are lodged by neutralizing and transforming the negativity back into positive energy. We change the negative energies of the 5 major organs into positive ones and fuse them together into one good energy. When we transform and balance our negative emotions and negative energy, universal life energy (chi) flows freely and productively, nourishing both body and soul.

PROGRAMM:
Fri 10 May 19.00-20.00 Introduction
Sat 11 – Sun 12 May 10:00-17.00 UHT Basics
Mon 13 – Tue 14 May 10:00-17.00 Healing Love
Wed 15 – Thu 16 May 10:00-17.00 Fusion of 5 Elements

Retreat and two-day tickets are now available!
Ask for accommodation and catering: [email protected]

See you soon! 🙏


IN ESTONIAN:

Head sõbrad, meil on hea meel teatada, et Meister Mantak Chia tuleb sel kevadel esimest korda Eestisse! Mantak Chia retriit toimub 10-16. mail 2024, Pühali Hea Elu Keskuses. Õpime erilisi taoistlikke praktikaid, et osata tajuda energia liikumist, olla tasakaalus iseendaga ja olla täis eluenergiat.

🌿 Meister Mantak Chia on universaalse tervendava Tao süsteemi rajaja, mida õpetatakse kogu maailmas kümnetele tuhandetele Tao õpilastele. Ühtlasi on ta ainus, kes on kahel korral tunnistatud aasta qigongi meistriks 1990. ja 2012. aastal rahvusvahelisel Hiina meditsiini ja QiGongi kongressil ning 2012. aasta ajakirjas The Watkins Review on ta ka 18. kohal 100 vaimselt mõjukaima inimese hulgas.

🌿 Meister Mantak Chia loodud universaalne tervendav Tao on eneseabisüsteem haiguste ja stressi ravimiseks ja ennetamiseks ning elu kõigi aspektide täiustamisseks. Selle põhiolemus on tõsta teie eluenergiat, elujõudu või Qi-d, läbi lihtsasti õpitavate füüsiliste ja vaimsete tehnikate abil.
Retriidil õpime sisemise alkeemia põhipraktikaid, mis muudavad stressi elujõuks, pakuvad teile rohkem energiat, paremat tervist, kontrollitud emotsioone, krooniliste valude leevendamist ja paremat elukvaliteeti. Näeme keha ja vaimu kui tervikut. Ühe organi, näärme või süsteemi stress või vigastus nõrgestab kogu keha. Keha on isereguleeruv ja liigub loomulikult tasakaalu poole kui seda lubatakse. Paljudel juhtudel on haigus inimkehas põhjustatud energiablokeeringutest ja tasakaalustamatusest. Tervendava Tao praktikad saavad sind aidata tasakaalustamatust parandada ja suunata Qi tervendust vajavatele piirkondadele.

🌿 Seksuaalse alkeemia ja tervendava armastuse praktikates õpime, kuidas seksuaalenergiat kehas kasvatada, täiustada, tranformeerida, panna ringlema ja talletada. Taoistid usuvad, et õige seksuaalenergiapraktikatega saab vananemisprotsessi aeglustada või isegi tagasi pöörata. Taoistliku seksuaalalkeemia praktikas liigutame seksuaalenergiat kehas üles poole, et taaselustada oma aju ning muuta see tervemaks ja tugevamaks. Seksuaalenergia tranformatsioon on pikaealisuse ja kõrgema vaimsuse peamine võti. Sajandite jooksul on seksuaalenergia osutunud võimsaks vahendiks, et ennast noorendada, tervendada ja elujõudu kasvatada. Tuhandeid aastaid tagasi mõistsid Tao meistrid, et seksuaalenergia ja südamest tuleval armastaval energial on kombineerituna palju tervendavat jõudu.

🌿 Viie elemendi ühinemine on tuntud kui taoistlik juveel - arenenum sisemise alkeemia meditatsioon ja energiapraktika võimsaks emotsionaalseks transformatsiooniks. Need meditatsioonipraktikad on suunatud keha ja vaimu tugevdamisele kõigil tasanditel.
Selles praktikas õpime transformeerima ja tasakaalustama oma negatiivseid emotsioone ja negatiivseid energiaid. Muudame 5 suurema organi negatiivsed energiad positiivseks ja liidame nad kokku üheks heaks energiaks. Peale selle tegemist voolab universaalne eluenergia (chi) vabalt, toites nii keha kui hinge.

PROGRAMM:
10. mai 19.00-20.00 Tutvustus
11.-12.mai 10:00-17.00 UHT põhitõed
13.-14.mai 10:00-17.00 Tervendav armastus
15.–16. mai 10:00–17.00 5 elemendi ühinemine

Nii retriidi kui ka kahe päeva piletid on nüüd müügil!
Majutuse ja toitlustuse asjus kirjuta: [email protected]

Kohtumiseni! 🙏


IN RUSSIAN:

Дорогие друзья, мы рады сообщить, что этой весной 2024 года Мастер Мантак Чиа впервые приедет в Эстонию! Ретрит от Мантак Чиа пройдет 10-16 мая 2024 года в оздоровительном центре Pühali Hea Elu Keskus в Эстонии. Мы будем изучать специальные даосские практики, чтобы уметь воспринимать движение энергии, находиться в равновесии с самим собой и быть полными жизненной энергии.

🌿 Мастер Мантак Чиа – основатель Универсальной Системы Исцеления Дао, которой обучают десятки тысяч учеников Дао по всему миру. Кроме того, он был единственным, дважды названным Мастером года по цигун на Международном конгрессе китайской медицины и цигун в 1990 и 2012 годах, а также занял 18-е место среди 100 самых духовно влиятельных людей в The Watkins Review 2012.

🌿 Вселенское Исцеляющее Дао, созданное Мастером Мантак Чиа, представляет собой систему самопомощи для лечения и предотвращения болезней и стресса, а также для улучшения всех аспектов вашей жизни. Его ключевая концепция — увеличение вашей жизненной энергии, жизненной силы или Ци с помощью легко усваиваемых физических и духовных техник.
На этом ретрите мы изучим основные практики Внутренней Алхимии. Техники внутренней алхимии древние, проверенные временем и довольно простые. Они превращают стресс в жизненную силу, дают вам больше энергии, лучшее здоровье, контролируемые эмоции, облегчение хронических болей и лучшее качество жизни. Мы видим тело и дух как единое целое. Стресс или травма одного органа или системы ослабляют весь организм. Тело также саморегулируется и естественным образом движется к равновесию, если ему это позволить. Во многих случаях болезни в организме человека вызваны энергетическими блокировками и дисбалансами. Целебные практики Дао могут помочь вам исправить дисбаланс, направляя Ци в ограниченные области.

🌿 В практиках Сексуальной Алхимии и Исцеляющей Любви мы учимся культивировать, очищать, трансформировать, циркулировать и хранить сексуальную энергию в теле. Даосы верят, что процесс старения можно замедлить или даже обратить вспять с помощью правильной практики сексуальной энергии. В практике даосской сексуальной алхимии поднимают уровень сексуальной энергии, заставляют мозг работать лучше и делают его более здоровым и сильным. Трансформация сексуальной энергии – это главный ключ и мощный инструмент для оживления, омоложения, исцеления, долголетия и высшей духовности. Тысячи лет назад мастера Дао осознали, что сексуальная энергия и энергия любви, исходящие из сердца, вместе имеют огромную целебную силу.

🌿 Слияние Пяти Элементов известно как Даосская Драгоценность — более продвинутая медитация и энергетическая практика внутренней алхимии для мощной эмоциональной трансформации. Эти медитативные практики направлены на укрепление тела и духа на всех уровнях. Эта практика шаг за шагом показывает, как удалить негативные эмоции из органов, в которых они задерживаются, путем нейтрализации и преобразования негатива обратно в положительную энергию. Отрицательные энергии пяти основных органов меняются на положительные и объединяются в одну хорошую энергию. Когда мы трансформируем и уравновешиваем наши негативные эмоции и негативную энергию, универсальная жизненная энергия (Ци) течет свободно и продуктивно, питая как тело, так и душу.

ПРОГРАММА:

Пт 10 мая 19.00-20.00 Знакомство

Сб 11 – Вс 12 мая 10:00-17.00 Основы UHT

Пн 13 – Вт 14 мая 10:00-17.00 Исцеляющая любовь

Ср 15 – Чт 16 мая 10:00-17.00 Слияние 5 стихий

Ретрит и двухдневные билеты уже в продаже!

Узнайте о проживании и питании: [email protected]

До скорой встречи! 🙏

Pühali Hea Elu Keskus • Sõeru talu, 79701 Pihali küla , Kohila vald, Raplamaa, Eesti

Google Map of Sõeru talu, 79701 Pihali küla , Kohila vald, Raplamaa, Eesti

Pühali Heaolukeskus OÜ

55908800

events@pyhali.ee