BATTLEJÄMM 2023

Reede, 29. detsember kell 12:00 - 19:00

Sõltumatu Tantsu Lava (STL) • Telliskivi 60a/9, 10412 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Scroll for ENG

BATTLEJÄMM on neljandat korda toimuv sündmus, mis kutsub üles üheskoos eksperimenteerima enda keha, ruumi ja ajaga. Battle’i mängureeglite järgi astuvad tantsu- ja etenduskunstnikud erinevates kategooriates üksteisega 1vs1 formaadis jämmima.
Olenemata tantsubattle'ite populaarsusest Eestis, on kaasaegse tantsuga tegelejatel ja etenduskunstnikel harvemini võimalust ennast sellises formaadis proovile panna. Battlejämm loob selleks võimaluse. Battle’i formaadi puhul väärtustame eelkõige asjaolu, et osalejad ei pea lavale astumiseks kindlat materjali ette valmistama, endale ruumi või produktsiooni leidma, vaid antud tingimused esinemiseks on loodud korraldajate poolt.

Kategooriatena on esindatud kaasaegne tants, happening performance ja seekordse üllatuskategooriana all styles.

REGISTREERIMINE osalejatele on avatud kuni 20. detsembrini! Registreerimiseks osta pilet Fientast!
Pealtvaatajale on üritus TASUTA! Võimalus on panustada võitjate fondi.

1 kategooria: 7 eurot
2 või enam kategooriat: 9 eurot
Kogu registreerimistasust saadud tulu läheb jagamisele kolme esimese koha võitjate vahel!

SÜNDMUSE AJAKAVA
12:00-13:00 registeerimine/soojendus
13:00-15:00 kaasaegne tants
15:00-17:00 all styles
17:00-19:00 happening performance

Battlejämmi HOSTID on sellel korral Johanna Vaiksoo ja Tristan Czar Aasmäe!

KATEGOORIAD

Kaasaegse tantsu kategoorias hinnatakse tantsija oskust kasutada kaasaegsele tantsule omaseid tehnikaid (kokkutõmme ja vabastus, põrandatehnika jmt), muusikatunnetust ning oskust improviseerida vaheldusrikkalt.

Happening performance on kategooria, kus otsitakse balanssi teadmatuse ja teadlikkuse vahel, jälgides ning kasutades nii väliseid kui sisemisi impulsse. Selles kategoorias innustame osalejaid läbi enda keha avastama kõiki võimalusi, mis selles ruumis ja ajas eksisteerivad. Happening performance’is hinnatakse etendaja lavalist kohalolu, suutlikkust mõjutada publikut, kohaspetsiifilisusega mängimist ning leidlikkust luua kontakti oma keha, objektide ja heli vahel. Kuigi osaleja peamiseks vahendiks on keha, ei ole siin tantsutehnika vajalik. Seetõttu on oodatud kõik, keda huvitab eksperimenteerimine!

All styles on kategooria, mille potentsiaal on tuua kokku tantsijad, kellel tavapäraselt puudub kokkupuutepunkt, sest antud kategoorias puudub üks stiililine raamistik. Arvestamata oma tegelikke teadmisi erinevates tantsustiilides, on tantsija ülesanne kiirelt ja maksimaalselt kohaneda nii tunnetuslikult kui tantsu tehniliselt iga uue muusikapalaga. Muusika võib varieeruda äärmusest äärmusesse - kantrist K-popini. Seega on All styles mänguline ja loominguliselt rikas kategooria, mille peamine juhtlause on: pea ees tundmatusse!

Battlejämmi loojad on Anumai Raska ja Keithy Kuuspu. Produtseerib Sõltumatu Tantsu Lava.

Küsimuste korral kirjuta keithykuuspu@hotmail.com


ENG

BATTLEJÄMM is a battle that takes place for the fourth time and invites everyone to experiment with the body, space and time. According to the rules of the Battle, dance and performance artists in different categories come to jam with each other in a 1vs1 format.

Regardless of the popularity of dance battles in Estonia, contemporary dancers and artists rarely have the opportunity to test themselves in such a format. Battlejämm creates an opportunity for that. In the case of the Battle format, we value above all the fact that the participants do not have to prepare specific material, find a space or production to take the stage, but the given conditions for performance are created by the organizers.

The categories this year are contemporary dance, happening performance and this time as a surprise category, all styles.

Registration for participants is open until December 20th!
To register, buy a ticket from Fienta!
The event is FREE for the audience! There is an option to contribute to the winners fund.

1 category: 7 euros
2 or more categories: 9 euros

All proceeds from the registration fee will be shared between the three first place winners!

EVENT SCHEDULE

12:00-13:00 registration/warm-up
13:00-15:00 contemporary dance
15:00-17:00 all styles
17:00-19:00 happening performance

The HOSTS of Battlejämm are Johanna Vaiksoo and Tristan Czar Aasmäe!

CATEGORIES

In the category of contemporary dance, the dancer's ability to use the techniques specific to modern dance (contraction and release, floor technique, etc.), the sense of music and the ability to improvise in a varied manner are evaluated.

Happening performance is a category where there is a search for the balance between the unknown and the known by observing and using both external and internal impulses. In this category, we encourage participants to discover all the possibilities that exist in this space and time through their own bodies. Happening performance evaluates the performer's stage presence, ability to influence the audience, to play with the specifics of location and inventiveness to create contact between their body, objects and sound. Although the main tool of the participant is the body, a dance technique is not necessary here. Therefore, everyone who is interested in experimenting is welcome!

All styles is a category that has the potential to bring together dancers who normally do not have a point of contact because there is no single stylistic framework in this category. Regardless of their actual knowledge in different dance styles, the dancer's task is to quickly and maximally adapt both cognitively and technically to each new piece of music. The music can vary from one extreme to the other - from country to K-pop. Thus, All styles is a playful and creatively rich category whose main motto is: head into the unknown!

The creators of Battlejämm are Anumai Raska and Keithy Kuuspu. Produced by Sõltumatu Tantsu Lava (STL).

In case of questions write: keithykuuspu@hotmail.com

Sõltumatu Tantsu Lava (STL) • Telliskivi 60a/9, 10412 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Google Map of Telliskivi 60a/9, 10412 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Battlejämm @STL

keithykuuspu@hotmail.com