BFCK

Lördag 2. mars klockan 20:00 - 21:00

Laivanvarustajankatu 5, 00140 Helsinki

Tyvärr, biljetterna är slutsålda.

(ENGLISH TEXT AND PERFORMANCES BELOW)

BFCK spelas under 72 timmar den 2-5 mars och består av 72 föreställningar, en föreställning varje timme!

VAD ÄR BFCK?
BFCK är en butik, ett brand och en föreställning. Carl Knif (Carl Knif Company) och Sonja Ahlfors & Joanna Wingren (Blaue Frau) öppnar en exklusiv butik där de säljer det lyxiga brandet BFCK. I 72 timmar sover, äter och existerar Ahlfors, Wingren & Knif i sin lyxiga butik. Publiken kan besöka butiken flera gånger under 2-5.3.2024. Varje besök ger en ny inblick i brandet BFCK och i butiksbiträdena Ahlfors, Wingren och Knifs hantering av den alltmer stressande situationen. Hur hanterar de pressen att sälja, sömnbristen och den mer och mer förfallna butiken?

VARFÖR BFCK?
Det finns bidrag eller skattelättnader för de flesta aktörer inom alla branscher. Konst och kultur är inget undantag. I BFCK vill vi dra frågan om den nyliberala samhällsordningen till sin spets och skapa konst, helt och hållet på kapitalismens och marknadsekonomins villkor. Vi vill undersöka vad som sker med konsten och kulturen om allt verkligen kostar, vem är villig att betala och hur mycket? Vad händer då efterfrågan och utbud inte möts? Om din existens som konstnär, teatergrupp eller danskompani är hotad, hur långt är du villig att gå och hur mycket kompromisser kan du tänka dej att göra för att få fortsätta förverkliga din konst?

BFCK är den andra delen i Blaue Frau och Carl Knifs serie av hybrid-föreställningar. Del ett var verket RAVE som hade premiär 2016. Den gemensamma nämnaren för de två verken är att de utforskar förhållandet mellan performer och åskådare och att de ställer frågor om dagens samhälle, dagens människor, genom ett konstnärligt utmanande, performativt verk. I RAVE rörde vi oss i slowmotion i 72 timmar i ett slutet utrymme. I BFCK öppnar vi en butik i Helsingfors centrum och säljer vår brandade verklighet i 72 timmar.

LÄNGD: 72 h. Varje enskild föreställning är 1 h.

ÅLDERSGRÄNS: 18 år

ENGLISH:

Performances 3.3 at 11 am to 9 pm, 4.3 at 9 pm to 5.3 at 5 am and 5.3 at 8 am to 2 pm will be played in English.

BFCK takes place over 72 hours on 2-5 March and consists of 72 performances, one performance every hour.

WHAT IS BFCK?
BFCK is a shop, a brand, and a performance. Carl Knif (Carl Knif Company), Sonja Ahlfors & Joanna Wingren (Blaue Frau) open an exclusive shop where they sell the luxury brand BFCK. For 72 hours Ahlfors, Wingren & Knif sleep, eat, and exist in their luxury shop. The audience can visit the store several times during March 2-5, 2024. Each visit provides a new insight into the BFCK brand and how shop assistants Ahlfors, Wingren and Knif deal with the increasingly stressful situation. How will they deal with the pressure to sell, the lack of sleep, and the increasingly dilapidated store?

WHY BFCK?
There are grants or tax breaks for most actors in all sectors, and art is no exception. In BFCK, we want to take the issue of the neoliberal social order to the extreme and create art, entirely on the terms of capitalism and the market economy. We want to examine what happens to art and culture if everything has a price, who is willing to pay and how much? What happens when supply and demand do not meet?
If your existence as an artist, theatre group or dance company is threatened, how far are you willing to go and how much compromise are you willing to make in order to continue realizing your art?

BFCK is the second part in Blaue Frau and Carl Knif's series of hybrid performances. Part one, RAVE, premiered in 2016. The common denominator of the two works is exploring the relationship between performer and spectator and asking questions about today's society and today's people, through an artistically challenging, performative work. In RAVE we moved in slow motion for 72 hours in an enclosed space. In BFCK we open a shop in the center of Helsinki and sell our branded reality for 72 hours.

DURATION: 72 h. Every single performance is 1 h.

AGE RECOMMENDATION: All participants must be at least 18 years old

Blaue Frau

info@blauefrau.com