Etnofestivāls SVIESTS 2019

Sestdiena 15. jūnijā plkst. 11:00 - Svētdiena 16. jūnijā 2019 plkst. 02:00

Valmiermuižas parks, Dzirnavu iela 1, Valmiermuiža • Dzirnavu iela 1, Valmiermuiža, Latvija

Atvainojiet, šobrīd visas biļetes ir izpārdotas.

***ENG BELOW***
***RUS НИЖЕ***

Jūnijs latviešiem ir ļoti īpašs mēnesis, kad daba ir pilnbriedā un gandrīz katrā Latvijas nostūrī jau kādu brīdi pirms vasaras saulgriežiem tiek organizēti lielāki un mazāki pasākumi to ieskandināšanai un svinēšanai.

Mēs būsim ļoti priecīgi satikt jūs Valmiermuižā, kur īsi pirms vasaras saulgriežiem pagātne, tradīcijas un tagadne satiksies īpašas formas festivālā – Sviests. Šī gada festivāla tēma ir laika rits, aicinot palūkoties un pārsajust laiku, izceļot gadskārtu norises un veicinot nākamajam laika posmam pieskaņotas darbības – veselību, laikapstākļus un labklājību. Laika rits tiks izstāstīts caur dažādām mākslas formām – folkmūziku un dejām, pasaulīgu un Latvijā zināmu mūziķu uzstāšanos, meistarklasēm un saistošām aktivitātēm visas dienas garumā. Iestājoties krēslai, tiks iedegta īpaši festivālam radīta uguns skulptūra.

Festivāla apmeklētājiem iespējams apmeklēt kā dienas, tā vakara aktivitātes, ļaujot dabīgi iekļauties laika ritējumā un iespējās.

DIENAS AKTIVITĀTES | ieeja bez maksas
Tirdziņš „Gardu muti”, meistardarbnīcas, baudīšana un laika izjušana | 11.00 – 16.00
Tautas muzikanti | 11.00 – 13.00
Tautas deju koncerts | 13.00 – 14.00

VAKARA AKTIVITĀTES | 18.00 | ieejas maksa 8 EUR

Iļģi | Latvija
Latvijas postfolkloras kustības aizsācēji un līderi, starptautiski visatzītākā mūsu zemes grupa „Iļģi”.

ZeMe | Latvija
Šis ir divu aizrautīgu mākslinieku personīgais stāsts – kokles karaliene Laima Jansone un Monsta, elektronikas un DJ galdu meistars. Šī dueta īpašais rokraksts rodas kokles meditatīvajām skaņām saspēlējoties ar ekspresīvo skrečošanu. Iedvesmu mūziķi smēlušies zemes mitoloģijā.

Lankum | Īrija
Grupa ar alķīmisku spēju savieno tradicionālu folku ar mūsdienīgiem strāvojumiem, lai kaldinātu mūziku, kura ir tumša, mistiska un transcendentāla.

Wipidoup | Francija
Bretoņu mūzikas atskaites punkts gan dancotājiem, gan citiem tradicionālās mūzikas cienītājiem. Četrotnes mērķis ir atrast īpašu transa stāvokli, bezgalīgi variējot katras kompozīcijas tēmu un piedāvājot izcilu tradicionālu mūziku ar mūsdienu pieskaņu.

Uguns skulptūras iedegšana un uguns rituāls

Pagānu gadagrāmata | RTU vīru koris „Gaudeamus”, Uģis Prauliņš un īpaši šim notikumam radītās Katrīnas Neiburgas video projekcijas.
„Pagānu gadagrāmata” ir suģestējošs tautas mūzikas un tās atspulga mūsdienās sakausējums, vienota un aizraujoša svīta. Cikls veidots nosacītās 5 daļās – Atkusnis, Pavasaris, Vasara, Rudens un Ziema, kurās vīru kora un solistu atskaņotās dziesmas saistītas ar konkrētu gada laiku ritu.

Sadancošanās


SVIESTS tradicionāli tiek iegūts rūpīgā darbā, kuļot pienu un krējumu, līdz nevajadzīgais tiek atdalīts, atstājot tikai pašu vērtīgāko. Tieši to arī festivāla dalībniekiem piedāvās mūziķi, amatnieki, tirgotāji, uguns skulptūras meistari, meistardarbnīcu vadītāji un pavāri, kuri, izzinot seno un tradicionālo, kūluši, kūluši, kamēr vērtīgais kļuvis vēl vērtīgāks – mūsdienām aktuāls un nedzirdēts.

Un galu galā – visam ir savs laiks un, ja kas nenotiek, tad tam laiks vēl nav pienācis.

Ieejas maksa VAKARA KULŠANAI: 8,00 EUR (bērniem līdz 13 g.v. bez maksas).

Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts. Video un foto var tikt izmantoti publicitātes materiālos.

Pasākumu rīko Valmiermuižas kultūras biedrība un KMC „Lauska”.

______________________________________________________________________________________________________

June for Latvians is important month – when nature blooms and almost in every corner of Latvia you are able to find smaller or bigger celebration for summer solstice.

To celebrate this special time – we will be more than happy to see you in Valmiermuiža, where past, traditions and present will form a shape of unique festival – Sviests. Theme for this year festival is the cycle of time, where we will highlight seasonal rites from time prism and reflect them through different types of art – folk music and dances, worldwide music performances and special workshops. When darkness will hit the ground – everyone will be able to participate in breath taking fire ritual.

The music in this festival is based on folklore and tradition that has passed the test of time and sounds authentic and enjoyable also in nowadays.

DAYTIME ACTIVITIES | free entrance

“Gardu muti” market (local farmers and home-producers, crafts), workshops, food and drinks| 11.00 – 16.00
Folk musicians | 11.00 – 13.00
Folk dance concert | 13.00 – 14.00

EVENING ACTIVITIES | from 18.00 | entrance fee 8 EUR

ZeMe (Latvia)
Two amazing artists Laima Jansone (plays kokle – traditional Latvian instrument) and DJ Monsta formed original musical duo – inspired by the mythology of the Earth (Zeme). Special handwriting for this duo is meditative sounds of kokle in combination with cutting-edge technologies and competition between free improvisation and live looping.

Lankum (Ireland)
Group with an alchemical ability combine traditional folk roots with contemporary undercurrents to forge music that is dark, mysterious and transcendental.

Iļģi (Latvia)
The initiators of Latvia’s post folk movement. The mood of Iļģi music ranges from reflective, almost meditative calm, empowering the listener to overcome the sorrows and troubles, to unstoppable, bubbling vitality.

Wipidoup (France)
Band has become a point of reference for Breton music for dancers and other traditional music lovers in their own right. The aim of the Quartet is to find the special trance feeling by constantly varying the musical theme of each composition and offer exquisite traditional music with a contemporary sound.

Fire sculpture and ritual

Pagan Yearbook | RTU male choir “Gaudeamus”, Uģis Prauliņš (Latvia)
The Pagan Yearbook is a song cycle reflecting the constantly changing seasons as observed in the countryside, at places seldom visited these days – by rivers that run day and night, by a sea that surges in a life of its own, wildflower meadows that are habitats for birds, and forests that are sanctuaries to wild animals.

Katrīna Neiburga will create video projections – especially for our festival performance of the Pagan Yearbook.

Folk dances

______________________________________________________________________________________________________

Июнь для латышей – это особенный месяц: природа полностью расцветает и чуть ли не в каждом уголке Латвии люди готовятся к празднованию дня летнего солнцестояния, а до этого проводят различные интересные мероприятия.

Мы будем рады видеть вас с Валмиермуйже, где в канун летнего солнцестояния традиции, прошлое и настоящее встретятся во время уникального фестиваля – Sviests. Темой фестиваля этого года станет течение времени. Посетителям предлагается прочувствовать его ход: отметить важные вехи года и привлечь все то, что важно на следующем этапе жизненного пути – здоровье, хорошую погоду и благосостояние. Ход времени будет отражен в различных формах искусства – фолк-музыке и танцах, выступлении известных в Латвии и во всем мире музыкантов, мастер-классах и увлекательных мероприятиях на протяжении всего дня. Когда начнет смеркаться, будет зажжена созданная специально для фестиваля огненная скульптура.

Посетители фестиваля смогут принять участие и в дневных, и в вечерних мероприятиях, естественным образом включившись в ход времени и пользуясь предоставленными возможностями.

ДНЕВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | вход бесплатный
Базарчик «Gardu muti», мастерские, различные занятия, ощущение хода времени и наслаждение этим | 11.00 – 16.00
Исполнители народной музыки | 11.00 – 13.00
Концерт исполнителей народных танцев | 13.00 – 14.00

ВЕЧЕРНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 18.00 | плата за вход 8 евро

ZeMe | Латвия
Это вдохновенный, очень личный, рассказ двух увлеченных артистов - королевы кокле Лаймы Янсоне и мастера электроники DJ Monsta. Особый колорит этому дуэту придает слияние медитативных звуков кокле с экспрессивным скретчем. Вдохновение музыканты черпали в мифологии земли.

Lankum | Ирландия
Группа обладает волшебным искусством сочетать традиционный фолк с современными течениями, создавая мистическую и трансцендентальную музыку.

Iļģi | Латвия
Основатели и лидеры движения пост-фолка в Латвии – получившая наибольшее международное признание группа Iļģi.

Wipidoup | Франция
Точка отчета бретонской музыки как для танцоров, так и других любителей традиционной музыки. Цель четверки - найти особое состояния транса, бесконечно меняя темы каждой композиции и предлагая выдающуюся традиционную музыку на современный манер.

Зажжение огненной скульптуры и огненный ритуал

Языческий ежегодник | мужской хор РТУ «Gaudeamus», Угис Праулиньш и специально созданные для этого события видеопроекции Катрины Нейбурги.
«Языческий ежегодник» – это суггестивный сплав народной музыки и ее отражения в современности, цельная и увлекательная сюита. Цикл условно состоит из 5 частей – Оттепель, Весна, Лето, Осень и Зима, в каждой из которых песни в исполнении мужского хора и солистов связаны с течением конкретного времени года.

Танцы

Reģistrēties

Valmiermuižas parks, Dzirnavu iela 1, Valmiermuiža • Dzirnavu iela 1, Valmiermuiža, Latvija

Google Map of Dzirnavu iela 1, Valmiermuiža, Latvija

Valmiermuižas kultūras biedrība

+37127337798

kultura@valmiermuiza.lv